За нас   Политика по качеството   Референции   За контакт
Начало
Copyright © 2009 "Location"ltd   | All Rights Reserved
"Location, location, location ..... and.... MANAGEMENT"
  Специализирани
  комплексни
  услуги:
    Нашият екип
    извършва:

Програма  „Иконом” е насочена към собственици на имоти (жилища, офиси и  магазини), които са купени с цел отдаване под наем. Нашата задача е да увеличаваме годишния доход от наем, да поддържаме имота в добро експлоатационно състояние и да се нагърбим с всички дейности и отговорности, присъщи на загрижения стопанин. Програма „Иконом” предвижда изпълнението на следните дейности, групирани по направления:
а/ представителство и отговорност:

 • представляване на собственика пред държавни и общински органи, както и пред общо събрание на собствениците на имоти в сградата
 • представляване на собственика пред настоящи и потенциални наематели
 • представляване на собственика пред доставчици на комунални услуги
 • представляване на собственика пред партньори и подизпълнители във връзка с подготовката и изпълнението на допълнителни задачи свързани с имота
 • съхранение и предаване на ключове за имота и отговорност за охраната му

б/ финансов мениджмънт и счетоводство:

 • консултации и експертни оценки , касаещи стойността на имота и възможната доходност от наеми; консултации относно потенциални възможности за увеличаване стойността на имота и неговата доходност
 • счетоводно обслужване на имота  - изготвяне на годишен бюджет, периодични финансови отчети и статистики
 • управление на финансовите потоци – плащане на данъци и такси за имота, разплащане или контрол при разплащането с доставчици на комунални услуги, получаване и предаване на суми от наематели, управление на бюджети за ремонтни дейности

в/ текуща поддръжка

 • почистване и контрол за чистотата при експлоатацията на имота
 • текущ контрол върху опазването на имота, обзавеждането и допълнителното оборудване
 • извършване и/или контрол на изпълнението на ремонтни работи при необходимост
 • снегопочистване  (важи само за къщи)
 • озеленяване и поддържане на зелените площи (важи само за къщи)
 • извършване или контрол на дейностите по периодичната поддръжка на имота – основно почистване при смяна на наемателите, сезонни  почиствания, дезинфекция и обезпаразитяване, зазимяване и отзимяване (за ваканционни имоти), други периодични дейности

г/ юридическа помощ и поддръжка на документооборота

 • консултации и съдействие при промяна в собствеността
 • консултации при преговори и подготовка на договори за наем
 • придвижване и съхранение на документи – разписки за наеми, разписки за платени консумативи и пр.
 • подготвяне, актуализиране и съхранение на приемо-предавателни протоколи, списъци с оборудване, описи на обзавеждане и допълнително имущество

д/  управление на допълнителни проекти, свързани с имота като: основни ремонти, реконструкции, обзавеждане и оборудване, промяна в собствеността

 • разписване на проекти и финансови планове при пълни ремонти и реконструкции в имота
 • съдействие при събирането на оферти и подбор на подизпълнители
 • контрол върху изпълнението на удобрените планове за работа

Ако имате нужда от професионалисти в управлението на имоти, моля непременно се свържете с нас!